Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Výtvarná výchova

Řecká Akropolis

Další z referátů, tentokrát z antického Řecka
Název Akropolis pochází z řeckého akros vysoký, polis obec. Ve svém původním významu označuje opevněné návrší řeckých měst s posvátným okrskem a vladařským palácem. Přeneseně se pak výraz používá v archeologii pro centrální, zpravidla silně opevněnou část pravěkého nebo raně středověkého hradiště.
Já jsem si vybrala Akropoli Athénskou, která je ze všech Akropolí nejznámější.
Nejstarší zmínky jsou z doby mykénské, kdy zde bylo opevněné centrum.
Na místě dnešního chrámu Parthénonu byl za Peisistrata v letech. 570-566 př.Kr. vybudován chrám Hekatompedon, který byl zhotoven z tufu. Po jeho poškození Perskými vojsky
(480-479 př.Kr.) byly za Perikla roku 447 př.Kr. započaty přípravy stavby nového chrámu. Stavbu navrhl architekt Iktinos, stavbu vedl Kallikratés. Výzdobu chrámu prováděl Feidiás.
Výzdoba byla dokončena až roku 432př.Kr. Náklady byly velmi vysoké: Parthenon stál 700 talentů stříbra a jen ozdobná socha Athény Parthenos přišla na 900 talentů(1 talent =26 kg s.) Chrám sloužil Athéně téměř tisíc let. Ve 4.stol.n.l. byl zasvěcen Panně Marii. V 15.stol.n.l. se Řecka zmocnila Osmanská říše-Turci. 26.září 1687 došlo k největšímu poškození Parthenonu, při obléhání Athén benátským vojskem se Turecká vojska opevnila na Akropoli a chrám si zvolili za prachárnu. Benátská střela Parthenon zasáhla a způsobila výbuch a zničení chrámu. Po roce 1829 nastala nová epocha v dějinách stavby( Řecko získalo nezávislost na Osmanské říši a považuje Parthenon jako svůj symbol).
  
Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)