Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

Prasynovci sv. Václava

Upozornění: Toto je na pokračvání! Budu to přidávat včechno sem, do jednoho článku! Asi už vám to leze krkem, že?:D

Hezké počtení...

Mnoho našihc současníků se podivuje nad tím, že je možné vést boj o moc tak, jak je tomu dnes takřka ve všech evropských státech včetně naší republiky. Boj o moc není žádnou novikou objevenou v tomto století. S politickým bojem se konečně můžeme setkat v dějinách Anglie, Francie, Ruska, franské říše a dokonce i u nás. Chceme vás seznámit s událostmi starými skoro tisíc let, proti nimž jsou dnešní nevybíravé prostředky pouhou legrací.

Než se dostaneme k prasynovcům sv. Václava, je třeba říct něco málo z historie českých zemí. Začneme zavražděním knížete Václava, později prohlášeného za světce, ve Staré Boleslavi z popudu jeho bratra Boleslava dne 28. září 935. Příčinou této bratrovraždy byly patrně rozdílné názory na politiku vůči říši a především vůči Sasku, které zkomplikovaly ještě motivy náboženské. Ty jsou záměrně zdůrazňovány legendami. Svatováclavský kult se stal oporou přemyslovského rodu. Na knížecí stolec po Václavovi jeho bratr Boleslav I., jemuž byl dán přídomek Ukrutný.

Boleslav I. se utkal s vojenskými výpravami císaře Otty I. a podnikl výboje, jimiž podstatně zvětšil území svého státu. Postupně připojil ke své zemi Slezsko, Krakovsko, snad i Červenou Rus a možná také Moravu a západní Slovensko. Rozsah těchto expanzí není přesně znám, protože je historické prameny zaznamenaly jen velmi kuse. Kníže Boleslav I. zemřel v r. 967 nebo 972 a vlády se ujal jeho syn Boleslav II., zvaný Pobožný. Ten dosáhl běhěm svého panování významného vnitřního upevnění českého státu. Bylo založeno biskupství v Praze a definitivně sjednocena země. Do jeho vlády spadá i vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci v r. 995.

Boleslav II. zemřel r. 999 a novým knížetem byl nastolen jeho syn Boleslav III., zvaný Ryšavý. Boleslav III. měl bratry Jaromíra a Oldřicha, proti nimž strojil všelijaké úklady, čímž se snažil zabezpečit svou vládu. Z obavy před fyzickou likvidací utekli Jaromír a Oldřich z Čech na dvůr bavorského vévody Jindřicha III., pozdějšího něměckého krále a císaře Jindřicha II. Tito tři prasynovci svatého Václava-Boleslav III., Jaromír a Oldřich-budou nyní hlavními postavami dalšího vyprávění.

Na jaře r. 1002 byl Boleslav III. sesazen z trůnu a vypuzen ze země. Pomoc hledal u nordgavského hraběte Jindřicha, ale ten ho dal uvěznit. Novým českým knížetem se pak stal údajný příbuzný Přemyslovců Polák Vladivoj. Své zvolení si dal potvrdit králem Jindřichem II. tím, že od něho přijal Čechy v léno. Ještě téhož roku byl Boleslav III. z vězení propuštěn, protože se nordgavský Jindřich snažil získat Přemyslovce na svou stranu, čímž by posílil chystaný odboj proti králi Jindřichu II.

V r. 1003 zemřel kníže Vladivoj, líčený soudobými kronikáři jako notorický opilec, a do Čech se vrátili bratři Boleslava III. Tehdy vlády ujal Jaromír. Stalo se tak jen nakrátko, protože polský panovník Boleslav Chrabrý umožnil Boleslavovi III. zmocnit se opět vlády v Čechách. Kníže Jaromír zase musel opustit zemi. Patrně v březnu r. 1003, po povraždění mnoha velmožů především z rodu Vršovců na příkaz Boleslava III., byl tento panovník pozván Boleslavem Chrabrým na kterýsi hrad k jednání. Stalo se tak na základě tajného vyjednávání Boleslavových odpůrců s Boleslavem Chrabrým. Při zmíněném jednání byl český panovník úkladně zajat, oslepen a na neznámém hradě vězněn. Ve vězení také v r. 1037 zemřel. Stojí za povšimnutí, že mezi novou vládou Boleslava III. a jeho uvězněním uplynuly zhruba jen dva měsíce a přitom hlavní úluhu sehrála tatáž osoba.

Boleslav Chrabrý se po uvěznění Boleslava III. takřka ihned zmocnil vlády v Čechách. Patrně již o něco dříve ovládl i Moravu. Záhy na to vznikly spory mezi ním a králem Jindřichem II., které přerostly v otevřené nepřátelství. Koncem léta r. 1004 vpadla vojska Jindřicha II. do Čech a podařilo se jim vyhnat Poláky z řady hradů včetně Pražského. Zásluhu na tom měli především Přemyslovci Jaromír a Oldřich, kterří se tažení účastnili. V září téhož roku byl Jaromír již podruhé prohlášen českým knížetem, avšak Morava zůstala i nadále pod polským panstvím.

Za své vlády se Jaromír zúčastnil se svým oddílem mnoha výprav Jindřicha II. Šlo hlavně o vojenské tažení proti Polsku. Poslední akce německého vojska za účasti knížete Jaromíra však nebyla úspěšná. Zanedlouho poté, přesně 12. dubna 1012, sesadil Oldřich za podpory Jindřicha II. svého bratra knížete Jaromíra, vypudil jej ze země a sám se ujal vlády. V září téhož roku udělil Jindřich II.Čechy v léno Oldřichovi, zatímco sesazený Jaromír byl němekým panovníkem uvězněn.

Jedním z prvních vladařských činů Oldřicha bylo povraždění všech jeho odpůrců. Kníže se tak snažil posílit své teprve nedávno získané postavení. Stejně jako dříve Jaromír tak i Oldřich podporoval se svými oddíly akce německého krále proti Polákům. Vznikly z toho různé ozbrojené konflikty mezi Poláky a Čechy, ale vše dočasně skončilo uzavřením budyšínského míru v r. 1018. Ve dvacátých letech 11. století dobyl kníže Oldřich na Polácích Moravu, připojil ji k českému knížectví a její správou pověřil Břetislava, svého syna.

V r. 1030 podporoval oddíl českých bojovníků vedených Břetislavem válečné tažení císaře Konráda II., nástupce Jindřicha II., do Uher. Tažení bylo neúspěšné. O rok později nastala “vládní krize” v Polsku, během níž byl Měšek II. vypuzen z vlasti. Uchýlil se do Čech, ale kníže Oldřich jej dočasně uvěznil. Měškův pobyt v Čechách patrně o něco později použil Konrád II. jako záminku pro Oldřichovo sesazení. Stalo se tak na podzim r. 1033, kdy Konrád II. Oldřicha uvěznil za jakési porušení věrnosti říši. Hned potom bylo české knížectví svěřeno opět Jaromírovi, což byl již jeho třetí návrat na český trůn. Morava zůstala i nadále pod správou Břetislava.

 

Zdroj: Panoráma křížovek, 5/1997

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)